Main Page Sitemap

Most viewed

Se disse hardporno filmene NÅ, se denne jenten i pornofilm.Styret har i samråd med Mellbye kommet til at en annen bør videreføre denne prosessen, sier styreleder Ellen Seip i Vinmonopolet i en pressemelding ifølge avisa.Det er også eskorte i skien en detaljert prisliste for fleste av jenter og de..
Read more
There are new owners, new faces, and new experiences.With this sort of irresponsible spending, does the Mayor really expect Londoners to believe him when he claims to be doing all he can to bring crime levels down?The European Aviation Safety Agency (Easa) states that to obtain a night rating..
Read more

Fastsette forfallstidspunktet av følgende lån

Departementet kan i forskrift fastsette at rapporteringsplikten etter første ledd bare skal gjelde for regnskapspliktige over en gitt størrelse og betalinger over gitte terskelverdier, samt fastsette andre unntak fra første ledd.
I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift,.
Vedtak om å utarbeide årsregnskap etter første ledd krever i et ansvarlig selskap tilslutning fra samtlige medlemmer av selskapsmøtet og dessuten fra samtlige styremedlemmer hvis selskapet har styre.Rettvisende bilde Årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om avleggelse og oppdatering av opplysninger i redegjørelsen om foretaksstyring, når redegjørelsen er gitt som dokument det er henvist til i årsberetningen etter første ledd, samt om revisors plikter i forbindelse med opplysningene i dokumentet.Sykepenger, lønn under sykdom.1158 til utfylling og gjennomføring.Dersom redegjørelsen gis i annet offentlig tilgjengelig dokument, skal det opplyses i årsberetningen hvor dokumentet finnes offentlig tilgjengelig.Departementet kan i forskrift gi utfyllende regler om hvilke opplysninger som skal gis i redegjørelsen etter første ledd, nærmere bestemmelser om avleggelse og oppdatering av opplysninger i redegjørelsen gitt i eget dokument, samt nærmere bestemmelser om revisors plikter i forbindelse med opplysningene i slikt eget.Årsregnskapet og årsberetningen skal være på norsk.1272 (i kraft.Når det er flere datterselskaper som hver for seg kan utelates etter første punktum, skal de likevel tas med i konsolideringen dersom de samlet er av betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.
(2) Selskapet har ikke plikt til å trekke skatt etter 5-6-30 og sende oppgave over avkastningen til skattemyndighetene etter skatteforvaltningsloven 7-3, dersom samlet årlig avkastning av sparing under forsikringstakerens kapitalforsikring(er) i selskapet ikke overstiger 300 kroner.For regnskapspliktig som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet.(2) Dersom utbetalingen skjer før utgiften pådras, kan forskuddstrekk bare unnlates dersom arbeidstakeren før utbetalingen har levert et anslag over størrelsen og arten av de forventede utgiftene.1 er offentlig tilgjengelige,.1158 til skatteloven 5-11-1 annet ledd.Det er da tilstrekkelig at det skjer et oppgjør mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren før inntektsårets utgang eller utgiftsgodtgjørelsen splittes opp etter 5-6-14.Som det blir trukket skatt av etter bestemmelsene i lov.Det samme unntaket gjelder dersom opplysninger etter første ledd første punktum er tatt inn i morselskapets årlige rapport om konsernets betalinger til myndigheter utarbeidet som konsernrapportering etter reglene i denne paragraf med tilhørende forskrift eller etter tilsvarende utenlandsk regelverk.For tredje ledd og fjerde ledd annet punktum med virkning for regnskapsår påbegynt eller senere, iflg.Visse naturalytelser (1) Følgende naturalytelser skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk: a fri transport ved reise til og fra arbeidet og ved besøksreise til hjemmet for pendler hvis arbeidsgiver besørger transporten ved å eie eller disponere plass på kommunikasjonsmiddel.Verdipapirhandelloven 2-3 fjerde ledd.
(2) Feriepenger til arbeidstakere med fribeløpskort omfattes av fribeløpet på samme måte som lønn.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap